Souhlas-OOU

Souhlas se zpracováním osobních údajů.

Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů sdělených správci : GBARD HOLDING s.r.o, IČ: 28948327 (příp. jeho zaměstnanci) pro účel stanovený níže. Tento souhlas uděluji pro všechny sdělené údaje, a to po celou dobu 10 (deseti) let ode dne odeslání informací a souhlasu. Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Se všemi právy jsem byl/a  seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Účel zpracování osobních údajů

V souladu s ust. zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny mnou poskytnuté údaje  shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely navázané spolupráce a zasílání obchodních sdělení subjektu údajů prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace správcem nadále zasílány), maximálně však na dobu 10 (deseti) let.

Prohlášení správce

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.