Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují vztah mezi poskytovatelem :

GBARD HOLDING s.r.o. IČ: 24813664, DIČ: CZ24813664
Se sídlem : Heydukova 1220/16, 180 00 – Praha 8
na straně jedné a  odběratelem :

Odběratel registrovaným na serveru www.Luxusniprovize.cz

Pravidla a podmínky spolupráce :

Registrací na serveru luxusniprovize.cz a umístěním zdrojového kódu reklamní plochy serveru luxusniprovize.cz na svých internetových stránkách souhlasí bez výhrady obchodní partner s těmito zprostředkovatelskými podmínkami.

Obecná ustanovení :

Administrátorem partnerského programu je společnost GBARD HOLDING s.r.o. Heydukova 1220/16, 180 00 – Praha 8, která je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze.

Tyto pravidla a podmínky upravují povinnosti a práva účastníka programu (dále Partner) a povinnosti a práva firmy GBARD HOLDING s.r.o. (dále Provozovatel). Souhlasem s těmito pravidly partner prohlašuje, že souhlasi s poskytnutím osobních údajů.

Registrace do Partnerského (affiliate) programu je bezplatná, po jejím dokončení se stáváte Partnerem a zároveň se zavazujete dodržovat podmínky tohoto programu. Partner se přihlašuje (registruje) do programu tím, že vyplní registrační formulář umístěný na webových stránkách Registrace. Provozovatel může přihlášku (registraci) odmítnout bez udání důvodu. Partnerem může být pouze osoba starší 18 let a pokud je fyzická osoba, nesmí mít zaregistrovaný více než 1 affiliate účet.

Osobní údaje Partnera uvedené při registraci do affialite programu jsou zpracovávány společností GBARD HOLDING s.r.o., v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.

Poskytnuté údaje budou zpracovávány za účelem nabízení služeb poskytovaných nebo zprostředkovaných společností GBARD HOLDING s.r.o. a k marketingovým účelům.

Partner souhlasí s tím, že společností GBARD HOLDING s.r.o. může používat jeho jméno (název vaší společnosti) a logo v prezentacích, marketingových materiálech, seznamech zákazníků a seznamech zákazníků na webových stránkách.

Partner souhlasem s podmínkami partnerského programu luxusniprovize.cz dává souhlas i ke zpracování svých osobních údajů při registraci uvedených. Poskytnuté osobní údaje mohou být zpřístupněny pouze zaměstnancům společností GBARD HOLDING s.r.o.. Pokud bude k Vašim osobním údajům mít přístup jiný subjekt než společností GBARD HOLDING s.r.o., bude tomu tak pouze v rámci spolupráce na činnostech společnosti GBARD HOLDING s.r.o. za účelem zlepšení svých služeb a k obchodním a marketingovým účelům přičemž takovýto subjekt nesmí údaje předávat jiné osobě.

Podmínky spolupráce

Firma GBARD HOLDING s.r.o. přenechává Partnerovi právo na inzerci produktů, jež jsou součástí aktuální nabídky na stránkách www.LUXUSNIPROVIZE.cz. Partner si může vybrat jakou formou bude propagovat produkty případně stránky provozovatele. Půjde zejména o umístění různých druhů reklamních formátů standardních velikostí, které dodá provozovatel. Partner může dále odkazovat na stránky Provozovatele formou textového inzerátu na svých stránkách. Důležitá je ovšem přítomnost unikátního identifikačního čísla Partnera ve všech odkazech směrovaných na stránky Provozovatele.

Propagace nesmí být umístěna na stránky s obsahem odporujícím zákonům České republiky a na pornografické servery. Zároveň nesmí Partner propagovat produkty způsobem, který by odporoval dobrým mravům a poškozoval dobré jméno společnosti, např. lživým tvrzením o nabízených produktech. Webová prezentace rovněž nesmí obsahovat nadměrná, opakovaná slova v obsahu nebo v kódu prezentace, ani klamný nebo manipulující obsah určený na vylepšení hodnocení stránek ve výsledcích vyhledávání.

Partner nesmí napodobovat vzhled webových stránek a podstránek a nebudit tak v návštěvníkovi dojem, že jde o doménu či službu vlastněnou společností GBARD HOLDING s.r.o. nebo spolupracujícím subjektem.

Při propagaci produktů pomocí reklamních systému (např. PPC systémů), nesmí reklamní formáty končit přímo na serveru společností GBARD HOLDING s.r.o. nebo spolupracujících subjektů ale jen a pouze na webu Partnera.

Při propagaci produktů je obecně zakázáno používat všechna automatická otevírání web stránek bez akce návstěvníka webu, např. autohits systémy, načítáni serveru / stránek do pop-up a pop-under oken, načítání serverů do iframe apod. Kliknutí na reklamy luxusniprovize.cz musí být výsledkem opravdového zájmu návštěvníka webu a partner nesmí návštěvníka ke kliknutí na reklamy na svých stránkách vyzývat.
Reklamní formáty nesmí být umisťovány na stránky bez obsahu a na stránky vytvořené pouze za účelem zobrazování reklam, ať už je obsah relevantní či nikoliv. Do zdrojových kódu poskytovaných poskytovatelem partnerovi nesmí být žádným způsobem zasahováno a tento kód nesmí být změněn vyjma doplnění odpovídajících klíčových slov. Formáty reklamních prvků poskytované partnerům v rámci partnerské spolupráce musí být na stránkách partnera použity naprosto shodně se zobrazením v administraci partnera. Změny velikosti reklamních prvků nejsou povoleny.

Partner je oprávněn vytvořit si na vlastní náklady jakýkoli reklamní prvek podporovaný poskytovatelem a umístit jej na své internetové stránky výhradně po předchozím odsouhlasení provozovate, který tento reklamní prvek zanese do své databáze. Odsouhlasením takto vytvořeného reklamního prvku dává partner souhlas s jeho neomezeným použitím v rámci potřeb poskytovatele.

Společnost GBARD HOLDING s.r.o. neodpovídá za funkčnost reklamních kódů jakkoli modifikovaných a zároveň nezaručuje žádné minimální počty zobrazení reklam či kliknutí na jakoukoli reklamu, dobu jejich uskutečnění, případně konkrétní částky, které na základě této smlouvy získáte.

Provize – typy, výše, podmínky a její výplata

Firma GBARD HOLDING s.r.o. poskytne Partnerovi odměnu za každého příchozího návštěvníka (každou unikátní IP adresu) na stránky spolupracujících subjektů. Pro započítání odměny za opakovanou návštěvu stejné IP adresy je nutné, aby mezi takovými návštěvami uběhlo minimálně 24 hodin. Minimální výše této odměny je stanovena vždy u konkrétní nabídky poskytovatele.

Odměna může dosáhnout maximálně výše odpovídající 500 proklikům na každý produkt (uzavřenou smlouvu). V případě dosažení takového maxima, se odměna přestává dočasně počítat do té doby, než Partner zprostředkuje prodej dalšího produktu. Odměnu lze vyplatit pouze při alespoň 1 prodaném produktu. Luxusniprovize.cz dále vyplatí Partnerovi odměnu ve výši až 40% z tzv. ověřené ceny prodaného produktu. Prodaný produkt je takový, který je zakoupen zákazníkem, jenž přišel na stránky spolupracujícího subjektu ze stránek Partnera a to během 30 dní od okamžiku, kdy naposledy klikl na banner Partnera a navštívil tak stránky spolupracujícího subjektu. Produkt se stává prodaným v okamžiku čerpání služby nebo produktu.

Poskytovatel je oprávněn vyplatit partnerům jednorázové navýšení provize vyplývající z akční nabídky. Stejně tak je poskytovatel oprávněn odmítnou uznání provize na základě opakujících se prokliků ze stejných IP adres nebo jakéhokoli jednání, které nese znaky nepovolené činnosti ve snaze o navýšení provizních plateb partnera. V takovém případě partner bere na vědomí, že veškeré dosud nevyplacené provize propadají ve prospěch poskytovatele a s partnerem může být okamžitě a bez náhrady ukončena spolupráce. Partner, s kterým provozovatel ukončil spolupráci pro porušení těchto podmínek, je povinen ze svých stránek odstranit veškeré  kódy, texty i grafické prvky poskytnuté provozovatelem a to nejpozději do 3 kal. dnů od oznámení o ukončení spolupráce. Ukončením spolupráce není poskytovatel zbaven práva na náhradu škody, pověsti a dobrého jména.

Z technických důvodů je pro uznání provize nutné, aby návštěvníci stránek Partnera měli ve svém počítači povoleny cookies. Provizi obdrží vždy pouze ten Partner, z jehož stránek přišel zákazník jako poslední.
Provize se automaticky vyplácí Partnerovi koncem každého čtvrtletí za podmínky, že jim získaná provize z nových Partnerů činí 500 Kč a více.

Partner vystaví firmě GBARD HOLDING s.r.o. fakturu za provize z prodeje na základě údajů z automatického vyúčtování, které mu bude doručeno pravidelně dle zvolené periody formou e-mailové zprávy. V případě, že není subjektem, který může vystavovat faktury a jde-li o jeho první žádost o výplatu provize, je mu automaticky zaslána tzv. Smlouva o zprostředkování. Partner je povinen tuto smlouvu podepsat a zaslat obratem na adresu uvedenou ve smlouvě. Smlouva o zprostředkování je právní dokument, který umožňuje výplatu provizí Partnerům bez Živnostenského listu.

Společnost GBARD HOLDING s.r.o. se zavazuje vyplatit provizi Partnera nejpozději do 30 dnů po splnění všech patřičných náležitostí (zaslání faktury, smlouvy o zprostředkování apod.). Výdaje spojené s bankovními převody u českých bank hradí GBARD HOLDING s.r.o.. Partner je povinen zaslat fakturu nebo smlouvu o zprostředkování do 15. následujícího měsíce. Nejpozději však do 15. ledna následujícího kalendářního roku. Pokud tak Partner neučiní, pozbývá dalšího nároku na fakturovanou provizi a ta propadá ve prospěch provozovatele.
Partner je povinen zdanit provizi z partnerského programu dle platného Zákona o daních z příjmů.

Provozovatel luxusniprovize.cz může kdykoliv změnit strukturu cen, plateb a produktů. Pokud Partner v rámci programu zpochybňuje jakoukoliv platbu, musí o tom provozovatele písemnou formou vyrozumět do 15 dnů od příslušné platby. Pokud tak neučiní, vzdává se tím práva na uplatnění všech nároků na takovou platbu. Platba bude vypočítána výhradně na základě záznamů vedených společností GBARD HOLDING s.r.o.. Žádné jiné způsoby měření či statistiky nebudou firmou uznány a nebudou mít žádný účinek v rámci této smlouvy.

Podmínky odstoupení od smlouvy

Spolupráce se uzavírá na dobu neurčitou, může ji zrušit kterákoliv smluvní strana. Provozovatel doručením návrhu na zrušení spolupráce resp. smlouvy o zprostředkování Partnerovi formou e-mailu. Partner stejným způsobem nebo odstraněním zdrojových kódů reklamní plochy luxusniprovize.cz.
Provozovatel si vyhrazuje právo kontrolovat obsah stránek a umístění bannerů na stránkách našich partnerů a ukončit partnerskou spolupráci v případě porušení jakéhokoliv bodu těchto pravidel a podmínek. V případě odhalení podvodů ze strany Partnera si provozovatel vyhrazuje právo okamžitě ukončit spolupráci a to bez jakýchkoliv nároků a povinností vyplývající ze smlouvy mezi společností GBARD HOLDING s.r.o. a takovým Partnerem.

Závěrečná ustanovení

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit tyto pravidla a podmínky a aktivovat nové verze Partnerského programu. Každý účastník Partnerského programu bude o změnách informován emailem. Pokud Partner nepřijme nové podmínky, kontrakt mezi ním a společností GBARD HOLDING s.r.o. bude ukončen. Účast v Partnerskému programu je chápána jako souhlas s těmito pravidly a podmínkami.

Platnost všeobecných obchodních podmínek je od 2. října 2017